Salgs- og leveringsbetingelser

 

1. Gyldighed

1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.2 Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers indkøbsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte forekomme.

2.Tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer

2.1 Endelig aftale er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra COMM2IG, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura. Kun indholdet af disse er bindende for COMM2IG.

2.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for COMM2IG, når disse udtrykkeligt er anført på ordrebekræftelsen eller fakturaen. COMM2IG er alene ansvarlig for fejl i eller mangler ved udleveret skriftligt materiale, såfremt køber reklamerer over sådanne fejl eller mangler straks efter levering og inden ibrugtagning. Skriftlig meddelelse herom skal være givet senest 5 arbejdsdage efter levering.

3. Priser

3.1 Alle salg sker til aftalte priser i henhold til ordrebekræftelse eller faktura.

3.2 Priserne er ab COMM2IGs lager medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Alle priser er ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter, hvis intet andet er anført.

3.3 COMM2IG kan frem til det tidspunkt, hvor købers accept af COMM2IGs tilbud er kommet frem til COMM2IG ændre de tilbudte priser ved meddelelse til køber. Hvis priserne for den tilbudte leverance, som følge af ændringer i COMM2IGs indkøbspriser, valutakurser o.l. efter afgivelse af tilbud, ændres, er COMM2IG - uanset købers evt. mellemliggende accept af COMM2IGs tilbud - berettiget til at opkræve en højere pris. COMM2IG skal i givet fald meddele køber den korrigerede pris uden unødigt ophold. COMM2IGs meddelelse om sådan korrigeret pris betragtes som et nyt tilbud, idet det oprindelige tilbud og den oprindelige accept bortfalder.

3.4 Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter, told og skatter som indtræffer efter COMM2IGs ordrebekræftelse er COMM2IG uvedkommende og bæres af køber.

3.5 Køber betaler udgifter til transportør.

4. Betaling

4.1 Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.

4.2 Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske ved forudbetaling.

4.3 COMM2IG er ved løbende leverancer berettiget til at fakturere køber a conto månedligt forud. Fakturaen skal referere til parternes aftale.

4.4 Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber – medmindre COMM2IG skriftligt meddeler køber andet – forpligtet til at foretage betaling til COMM2IG, som om levering var sket til aftalt tid.

4.5 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er COMM2IG berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.

4.6 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på COMM2IG, som ikke er skriftligt anerkendt af COMM2IG, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

4.7 Manglende overholdelse af COMM2IGs betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger COMM2IG til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som ikke forfaldent, indbetalt straks.

4.8 Såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelserne er COMM2IG berettiget til at ændre købers betalingsbetingelser for andre leverancer uden varsel. COMM2IG er bl.a. berettiget til at kræve forudbetaling eller kontant betaling ved levering. Hvis købers økonomiske forhold efter COMM2IGs opfattelse gør det nødvendigt, er COMM2IG endvidere berettiget til at ændre købers betalingsbetingelser for fremtidige leverancer uden yderligere varsel.

5. Ejendomsforbehold

5.1 COMM2IG forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende. Den leverede vare forbliver således COMM2IG´s ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af køber.

6. Levering

6.1 Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videre forsendelse til køber eller, hvor køber selv skal afhente varen, når varen stilles til rådighed for køber på COMM2IG´s forretningssted/lager. Risikoen for den købte vare overgår til køber ved levering. I tilfælde af, at COMM2IG på grund af købers forhold er forhindret i at levere til aftalt tid, overgår risikoen for varen til køber, når køber har modtaget underretning om dette forhold og varen er sat til købers disposition.

6.2 Den på fakturaen anførte leveringstermin er bindende for COMM2IG, medmindre andet efterfølgende er aftalt. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 15 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor COMM2IG. COMM2IG skal uden ugrundet ophold meddele køber om ændringer i leveringstiden.

6.3 Når der er truffet aftale om levering på købers plads, stilles varen til købers disposition for aflæsning.

6.4 Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.

6.5 Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følge af, at køber ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.

6.6 Skyldes forsinkelser ved levering, at COMM2IG er i en situation som angivet i pkt. 8, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 2 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

6.7 COMM2IG skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændring i leveringstiden.

7. Forsinkelse

7.1 COMM2IG har intet ansvar for forsinkelser, og køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i anledning af forsinkelse indtil 15 dage fra aftalt leveringsdato. COMM2IGs ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

8. Force Majeure

8.1 COMM2IG hæfter ikke for manglende opfyldelse af COMM2IGs forpligtelser eller er erstatningsansvarlig over for køber for tab, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og ligger uden for COMM2IGs kontrol, herunder arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder.

8.2 Force majeure klausulen i pkt. 8.1. er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer COMM2IG selv eller en af COMM2IG valgt underleverandør eller transportør.

9. Mangler og reklamation

9.1 Ved levering skal køber straks – og inden ibrugtagning – foretage en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte.

9.2 Hvis køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående og inden 5 arbejdsdage efter manglen er eller burde have været opdaget give COMM2IG skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandring af eller indgreb i det solgte uden COMM2IG´s samtykke fritager COMM2IG for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

9.3 Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med fejl eller mangler, for hvilke COMM2IG er ansvarlig, og har køber reklameret rettidigt, skal COMM2IG efter eget valg foretage justering, reparation eller om levering inden for en rimelig frist.

9.4 Køber skal ved returnering af det solgte følge COMM2IGs instruktioner om forsendelsesmåde. Returnering sker for købers regning og risiko.

9.5 COMM2IG påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde af mangler udover det i pkt. 9.3 anførte. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i tilfælde af mangler. COMM2IGs ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

9.6 Det påhviler køber straks ved modtagelsen skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren. Såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, skal reklamation ske senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen ved skriftlig meddelelse til COMM2IG med angivelse af, hvori manglen består.

9.7 Foreligger der mangler ved en del af de af COMM2IG leverede varer, er køber alene berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for denne del. Køber er således forpligtet til at opfylde aftalen med COMM2IG for så vidt angår den ikke mangelfulde del af leverancen, herunder betale købesummen. Manglende opfyldelse heraf fra købers side betragtes som væsentlig misligholdelse, der berettiger COMM2IG til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

9.8 COMM2IGs ansvar for mangler omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, hvor varerne blev leveret.

9.9 Såfremt køberen har reklameret i overensstemmelse med pkt. 9.2., og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som COMM2IG bærer ansvaret for, har COMM2IG ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført COMM2IG.

9.10 COMM2IG påtager sig intet ansvar for tab i tilfælde udover det i pkt. 9.3 anførte i relation til de ydelser, som COMM2IGs konsulenter måtte levere hos køber, herunder implementering af hardware og software. Køber har derfor ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art som følge af disse ydelser. COMM2IGs ansvarsfrihed gælder ethvert tab, såvel direkte som indirekte, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Endvidere er COMM2IG ikke ansvarlig for købers eventuelle tab af data, som følge af nedbrud eller lignende, ligesom COMM2IG heller ikke er ansvarlig for købers øvrige it-udstyr, såsom hardware, software, netværk, firewalls, etc.

9.11 Med mindre andet er aftalt, er produktet omfattet af 1 års reklamationsret.

10. Annullering og ændring af ordre

10.1 Købers annullering eller ændring af ordre, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, kan alene ske ved skriftlig aftale med COMM2IG i de enkelte tilfælde.

10.2 De, med annulleringen eller ændring, forbundne omkostninger dækkes fuldt ud af køber.

11. Returvarer

11.1 Varer modtages kun retur af COMM2IG efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde. Under alle omstændigheder skal et ønske fra købers side om returnering af varer være meddelt COMM2IG senest 5 arbejdsdage efter varens modtagelse.

11.2 I det omfang der bliver indgået aftale om returnering af varer, afholder køber samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil COMM2IG over for køber har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.

11.3 Returvarer skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original ubrudt emballage. Varerne skal være smudsfri. Betaling for returvarer aftales skriftligt i hvert tilfælde. Såfremt emballagen er påført mærkater af køber, eller der er skrevet/tegnet på emballagen, afvises returneringen automatisk.

11.4 Returvarer skal returneres i overensstemmelse med instruks fra COMM2IG. Hvis ikke forbeholder COMM2IG sig retten til at opkræve et returgebyr svarende til værditabet med tillæg af håndteringsomkostninger af varerne.

11.5 Varer tages kun retur såfremt, gældende RMA-formular, udarbejdet af COMM2IG, er udfyldt.

12. Garanti

12.1 COMM2IG yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Garanti i købsaftalen, eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor COMM2IG kan rejses krav i henhold til pågældende garantierklæring.

12.2 Garanti er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt, samt brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.

13. Produktansvar

13.1 COMM2IGs produktansvar er begrænset, som anført i følgende bestemmelser, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning.

13.2 COMM2IGs produktansvar er begrænset til at omfatte personskade og begrænset til tilfælde, hvor køber godtgør, at skaden er sket som følge af COMM2IGs grove uagtsomhed.

13.3 COMM2IG er således ikke er ansvarlig for skader på købers løsøre eller faste ejendom, ligesom COMM2IG ikke er ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller hvori de af COMM2IG leverede varer er indføjet.

13.4 I intet tilfælde er COMM2IG ansvarlig for købers eller tredjemands direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab.

13.5 Såfremt COMM2IG ifalder et selvstændigt produktansvar overfor tredjemand vedrørende varer, som COMM2IG har leveret til køber, er køber forpligtet til at holde COMM2IG skadesløs i samme omfang, som COMM2IG´ ansvar overfor køber er begrænset til ifølge nærværende aftale.

13.6 Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i henhold til dansk retspraksis, er udtrykkeligt fraskrevet.

13.7 COMM2IGs selvstændige ansvar for skader kan aldrig overstige kr. 5.000.000.

14. Lovvalg og værneting

14.1 Tvister mellem parterne skal afgøres under anvendelse af dansk ret, dog med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte henføre tvisten til et andet lands retsregler. Den internationale købelov finder ikke finder anvendelse mellem parterne.

14.2 Alle tvister skal afgøres ved de almindelige domstole i den retskreds, hvor COMM2IG har sit forretningssted.

14.3 Parterne kan dog aftale i stedet at lade tvisten behandle ved voldgift i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lovregler om voldgift i Danmark. Såfremt COMM2IG vil benytte sin ret til at lade sagen behandle ved voldgift, skal COMM2IG senest fem arbejdsdage efter at have modtaget forkyndelse af en indgivet stævning give køber skriftlig meddelelse herom.